Bản dịch tiếng Việt: gồm 30 tập liệt truyện, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Nhiệm Xuất Anh
  Số tranh: 70 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1963
 
 
 
 
Vẽ tranh: Phòng Thiệu Tinh
  Số tranh: 92 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1963
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lý Thành Huân - Tôn Ngu
  Số tranh: 122 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1963
 
 
 
 
Vẽ tranh: Thủy Thiên Hoành
  Số tranh: 96 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1963
 
 
 
 
Vẽ tranh: Uông Kiếm Hồng
  Số tranh: 56 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1963
 
 
 
 
Vẽ tranh: Vương Tĩnh Châu
  Số tranh: 88 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1963