Bản dịch tiếng Việt: gồm 30 tập bổ xung (20 tập dài và 10 tập ngắn) đủ những tình tiết còn thiếu trong bộ 65 tập, mỗi tập đều có phần giới thiệu nhân vật

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến (có tham khảo bộ "Tam Quốc Diễn Nghĩa" 13 tập của NXB Phổ Thông)
 
Vẽ tranh: Nghê Xuân Bồi
  Số tranh: 88 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Bản tân truyện
 
 
 
 
Vẽ tranh: Tôn Hoành Bản
  Số tranh: 88 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Bản tân truyện
 
 
 
 
Vẽ tranh: Chu Trạch Quân
  Số tranh: 121 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Bản tân truyện
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lý Tường
  Số tranh: 114 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Bản tân truyện
 
 
 
 
Vẽ tranh: Thẩm Đại Văn - Vi Khánh
  Số tranh: 103 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Bản tân truyện
 
 
 
 
Vẽ tranh: Hoàng Sơn Nông
  Số tranh: 80 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Bản tân truyện