Trần Thắng Ngô Quảng

 Xuất bản năm 1955 - 1963 | 61 tranh  Vẽ tranh: Uông Ngọc Sơn - Từ Chính Bình  
 

 Sở Bá Vương Hạng Vũ

 Xuất bản năm 1955 - 1963 | 40 tranh  Vẽ tranh: Chu Nguyên Hồng  
 

 Núi Mang Nãng

 Xuất bản năm 1955 - 1963 | 107 tranh  Vẽ tranh: Tông Tĩnh Phong - Tông Tĩnh Thảo  
 

 Tiêu Hà truy Hàn Tín

 Xuất bản năm 1955 - 1963 | 77 tranh  Vẽ tranh: Lâm Tuyết Nham  
 

 Dã tâm Lã hậu

 Xuất bản năm 1955 - 1963 | 26 tranh  Vẽ tranh: Nhiệm Xuất Anh  
 

 Hoàng Kim Thiền

 Xuất bản năm 1955 - 1963 | 92 tranh  Vẽ tranh: Thịnh Hoán Văn  
 

 Chiêu Quân xuất trại

 Xuất bản năm 1955 - 1963 | 48 tranh  Vẽ tranh: Hoàng Tử Hy  
 

 Quẳng bút tòng quân

 Xuất bản năm 1955 - 1963 | 89 tranh  Vẽ tranh: Phùng Mặc Nông - Uông Ngọc Sơn  
 

 Phu nhân thành

 Xuất bản năm 1955 - 1963 | 100 tranh  Vẽ tranh: Trương Lộc Sơn  
 

 Ải Ngẫu Đường

 Xuất bản năm 1955 - 1963 | 53 tranh  Vẽ tranh: Thịnh Hoán Văn  
 

 Thu phục Dương Tái Hưng

 Xuất bản năm 1955 - 1963 | 60 tranh  Vẽ tranh: Uông Ngọc Sơn - Lâm Tuyết Nham  
 

 Lấy Thành Đô

 Xuất bản năm 1955 - 1963 | 188 tranh  Vẽ tranh: Nghiêm Thiệu Đường  
 

 Đại phá Liên hoàn mã

 Xuất bản năm 1955 - 1963 | 92 tranh  Vẽ tranh: Diệp Chi Hạo  
 

 Nam bắc hòa

 Xuất bản năm 1955 - 1963 | 106 tranh  Vẽ tranh: Diệp Chi Hạo  
 

 Mục Quế Anh

 Xuất bản năm 1955 - 1963 | 248 tranh  Vẽ tranh: Trần Quang Dật  
 

 Dương môn nữ tướng

 Xuất bản năm 1955 - 1963 | 118 tranh  Vẽ tranh: Vương Diệc Thu  
 

 Bích huyết Dương Châu

 Xuất bản năm 1955 - 1963 | 86 tranh  Vẽ tranh: Hạ Nhữ Kiện  
 

 Khởi nghĩa Vân Nam

 Xuất bản năm 1955 - 1963 | 108 tranh  Vẽ tranh: Đổng Thiên Dã  
     
   DỊCH VÀ CHẾ TÁC: TRẦN ĐÌNH CHIẾN