Bản dịch tiếng Việt: gồm 65 tập, tranh vẽ cực nét và đầy đủ nhất từ trước đến nay kèm thêm 1 tập tranh giới thiệu nhân vật

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến (có tham khảo bộ "Tam Quốc Diễn Nghĩa" 13 tập của NXB Phổ Thông)
 
Vẽ tranh: Triệu Tam Đảo
  Số tranh: 153 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1958: 153 tranh

 

- Bản 1963: 153 tranh

 

- Bản 1979: 150 tranh

 

- Bản 2003: 153 tranh

 

 

Vẽ tranh: Dương Thanh Hoa
  Số tranh: 129 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1958: 109 tranh

 

- Bản 1963: 92 tranh

 

- Bản 1979: 94 tranh

 

- Bản 2003: 127 tranh

 

 

Vẽ tranh: Tiền Tiếu Ngai - Từ Dư Hưng
  Số tranh: 118 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1958: 106 tranh

 

- Bản 1963: 106 tranh

 

- Bản 1979: 102 tranh

 

- Bản 2003: 85 tranh

 

 

Vẽ tranh: Dương Cẩm Văn
  Số tranh: 78 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1958: 77 tranh

 

- Bản 1963: 77 tranh

 

- Bản 1987: 78 tranh

 

- Bản 2003: 78 tranh

 

 

Vẽ tranh: Nghiêm Thiệu Đường - Lý Thiết Sinh
  Số tranh: 106 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1960: 91 tranh

 

- Bản 1963: 97 tranh

 

- Bản 1979: 94 tranh

 

- Bản 2003: 94 tranh

 

 

Vẽ tranh: Nghiêm Thiệu Đường - Lý Thiết Sinh
  Số tranh: 87 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1960: 77 tranh

 

- Bản 1963: 87 tranh

 

- Bản 1979: 86 tranh

 

- Bản 2003: 86 tranh