Bản dịch tiếng Việt: gồm 33 tập, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Tiền Tiếu Ngai - Đào Cán Thần - Lý Phúc Bảo
  Số tranh: 108 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1954 - 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Tiền Tiếu Ngai
  Số tranh: 157 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1954 - 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Uông Ngọc Sơn
  Số tranh: 83 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1954 - 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Tiền Tiếu Ngai - Tào Tăng Triều
  Số tranh: 158 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1954 - 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Hoàng Tử Hy - Trương Lệnh Đào
  Số tranh: 129 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1954 - 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Vu Liêm Nguyên
  Số tranh: 138 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1954 - 1958