Bản dịch tiếng Việt: gồm 45 tập, là bộ tranh liên hoàn rất hiếm, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Lã Phẩm
  Số tranh: 71 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1951 - 1962
 
 
 
 
Vẽ tranh: Từ Vĩnh Tường - Triệu Hoành Bản - Trần Quang Dật - Lưu Tích Vĩnh - Tiền Tiếu Ngai
  Số tranh: 84 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1951 - 1962
 
 
 
 
Vẽ tranh: Vu Liêm Nguyên - Lý Thiết Sinh
  Số tranh: 54 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1951 - 1962
 
 
 
 
Vẽ tranh: Ngô Chí Minh - Lưu Trọng Văn
  Số tranh: 116 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1951 - 1962
 
 
 
 
Vẽ tranh: Diệp Chi Hạo - Trương Lộc Sơn
  Số tranh: 54 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1951 - 1962
 
 
 
 
Vẽ tranh: Thủy Thiên Hoành - Lý Phúc Bảo
  Số tranh: 54 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1951 - 1962