Bản dịch tiếng Việt: gồm 6 tập, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Nghiêm Thiệu Đường - Lý Thiết Sinh
  Số tranh: 140 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Nghiêm Thiệu Đường - Tô Tinh
  Số tranh: 164 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Nghiêm Thiệu Đường - Lý Thiết Sinh
  Số tranh: 132 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Từ Chính Bình
  Số tranh: 100 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Thịnh Hoán Văn - Chu Quang Ngọc - Đồ Toàn Phong - Đổng Chấn Tường
  Số tranh: 80 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lưu Tích Vĩnh
  Số tranh: 85 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trương Lộc Sơn
  Số tranh: 245 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trương Lộc Sơn
  Số tranh: 77 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp