Bản dịch tiếng Việt: gồm 6 tập, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Thủy Thiên Hoành
  Số tranh: 65 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Triệu Tam Đảo - Chu Nguyên Hồng
  Số tranh: 72 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lý Thiết Sinh
  Số tranh: 83 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trần Lý Bình
  Số tranh: 76 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Tào Đồng Dục - Chu Nguyên Hồng
  Số tranh: 72 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Uông Quán Thanh
  Số tranh: 137 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp