Kết hợp bộ Tam quốc diễn nghĩa liên hoàn họa 65 tập và bộ Tam quốc diễn nghĩa liên hoàn họa 30 tập bổ xung (20 tập dài).

       
       
13   Viên môn bắn kích
Tập 11
Bộ 65 tập
         
         
14   Chiến Uyển Thành
Tập 12
Bộ 65 tập
         
         
15   Đánh Viên Thuật
Tập 2
Bộ 30 tập bổ xung
         
         
16   Bạch Môn lầu
Tập 13
Bộ 65 tập
         
         
17   Uống rượu luận anh hùng
Tập 14
Bộ 65 tập
         
         
18   Đưa thư cứu Lưu Bị
Tập 15
Bộ 65 tập
         
         
19   Nễ Hành mắng Tào
Tập 3
Bộ 30 tập bổ xung
         
         
20   Cát Bình hạ độc
Tập 16
Bộ 65 tập
         
         
21   Núi Bạch Mã
Tập 17
Bộ 65 tập
         
         
22   Một ngựa vượt ngàn dặm
Tập 18
Bộ 65 tập
         
         
23   Trận Quan Độ
Tập 19
Bộ 65 tập
         
         
24   Bình định bốn châu
Tập 20
Bộ 65 tập
         
       

New Page 1