Kết hợp bộ Tam quốc diễn nghĩa liên hoàn họa 65 tập và bộ Tam quốc diễn nghĩa liên hoàn họa 30 tập bổ xung (20 tập dài).

       
       
01   Kết nghĩa Vườn Đào
Tập 1
Bộ 65 tập
         
         
02   Đổng Trác vào Kinh
Tập 2
Bộ 65 tập
         
         
03   Tào Tháo đào tẩu
Tập 3
Bộ 65 tập
         
         
04   Hổ Lao quan
Tập 4
Bộ 65 tập
         
         
05   Chặn sông đánh Lưu Biểu
Tập 5
Bộ 65 tập
         
         
06   Phụng Nghi đình
Tập 6
Bộ 65 tập
         
         
07   Vào Tràng An
Tập 7
Bộ 65 tập
         
         
08   Bắc Hải cứu Khổng Dung
Tập 1
Bộ 30 tập bổ xung
         
         
09   Ba lần nhượng Từ Châu
Tập 8
Bộ 65 tập
         
         
10   Lý Quách giao binh
Tập 9
Bộ 65 tập
         
         
11   Tiểu Bá Vương Tôn Sách
Tập 10
Bộ 65 tập
         
         
12   Chém Vu Cát
Tập 4
Bộ 30 tập bổ xung
         
       

New Page 1