Lưu Dụ phát tích

 Bản tân truyện | 104 tranh  Vẽ tranh: Bác Hiên  
 

 Soán Tấn lập Tống

 Bản tân truyện | 105 tranh  Vẽ tranh: Bác Hiên  
 

 Hoa Mộc Lan tòng quân

 Bản tân truyện | 107 tranh  Vẽ tranh: Bác Hiên  
 

 Tạ Linh Vận hàm oan

 Bản tân truyện | 105 tranh  Vẽ tranh: Tăng Kiến  
 

 Đại chiến Tống Ngụy

 Bản tân truyện | 105 tranh  Vẽ tranh: Đái Nhuệ  
 

 Lưu Tuấn thảo phản huynh

 Bản tân truyện | 99 tranh  Vẽ tranh: Tăng Kiến  
 

 Trừ bạo quân

 Bản tân truyện | 103 tranh  Vẽ tranh: Tăng Kiến  
 

 Lịch pháp Tổ Xung Chi

 Bản tân truyện | 101 tranh  Vẽ tranh: Tuấn Đức  
 

 Hiếu Văn Đế cải cách

 Bản tân truyện | 100 tranh  Vẽ tranh: Tuấn Đức  
 

 Giết chư vương soán vị

 Bản tân truyện | 99 tranh  Vẽ tranh: Hải Thự  
 

 Tiêu Diễn khởi binh

 Bản tân truyện | 103 tranh  Vẽ tranh: Hải Thự  
 

 Lương Ngụy giao phong

 Bản tân truyện | 105 tranh  Vẽ tranh: Hải Thự  
 

 Đánh Nhu Nhiên

 Bản tân truyện | 98 tranh  Vẽ tranh: Hoàng Hân  
 

 Chinh thảo họ Nhĩ Chu

 Bản tân truyện | 105 tranh  Vẽ tranh: Tuấn Đức  
 

 Lưỡng Ngụy tương tàn

 Bản tân truyện | 97 tranh  Vẽ tranh: Chu Trạch Quân  
 

 Hầu Cảnh phản loạn

 Bản tân truyện | 106 tranh  Vẽ tranh: Cao Cự Phong  
 

 Đột Quyết quật khởi

 Bản tân truyện | 98 tranh  Vẽ tranh: Tuấn Đức  
 

 Nam Bắc dị chủ

 Bản tân truyện | 106 tranh  Vẽ tranh: Mặc Hiên  
 

 Bội tín hưng sư

 Bản tân truyện | 96 tranh  Vẽ tranh: Tuấn Đức  
 

 Hậu đình hoa

 Bản tân truyện | 119 tranh  Vẽ tranh: Hoàng Hân  
     
   DỊCH VÀ CHẾ TÁC: TRẦN ĐÌNH CHIẾN