Hào Châu đầu quân

 Bản tân truyện | 122 tranh  Vẽ tranh: Nghê Xuân Bồi  
 

 Định Giang Nam

 Bản tân truyện | 118 tranh  Vẽ tranh: Nghê Xuân Bồi  
 

 Giang Đông kiều

 Bản tân truyện | 110 tranh  Vẽ tranh: Lý Minh  
 

 Đại chiến Phiên Dương

 Bản tân truyện | 118 tranh  Vẽ tranh: Lý Minh  
 

 Hạ Bình Giang

 Bản tân truyện | tranh  Vẽ tranh:  
 

 Hồng Vũ đăng cơ

 Bản tân truyện | tranh  Vẽ tranh: Tiêu Thụ Hải  
 

 Thảo phạt Nguyên triều

 Bản tân truyện | tranh  Vẽ tranh: Vi Khánh  
 

 Bình định tây nam

 Bản tân truyện | tranh  Vẽ tranh:  
 

 Sát hại công thần

 Bản tân truyện | tranh  Vẽ tranh: Tiêu Thụ Hải  
 

 Yên Vương Tĩnh Nan

 Bản tân truyện | tranh  Vẽ tranh: Tiêu Thụ Hải  
     
   DỊCH VÀ CHẾ TÁC: TRẦN ĐÌNH CHIẾN