Đất Tần Lương tạo phản

 Bản tân truyện | 87 tranh  Vẽ tranh: Cam Hải Kỳ  
 

 Quỷ kế tuyển phi

 Bản tân truyện | 82 tranh  Vẽ tranh: Chiêm Mẫn  
 

 Mã Long bình phản

 Bản tân truyện | 85 tranh  Vẽ tranh: Cam Hải Kỳ  
 

 Đông Ngô họa loạn

 Bản tân truyện | 136 tranh  Vẽ tranh: Tôn Văn Nhiên  
 

 Mạt Đế Tôn Hạo

 Bản tân truyện | 152 tranh  Vẽ tranh: Chiêm Mẫn  
 

 Mưu Ngô quy Tấn

 Bản tân truyện | 169 tranh  Vẽ tranh: Chiêm Mẫn  
 

 Lạc Dương thi giàu

 Bản tân truyện | 120 tranh  Vẽ tranh: Chiêm Mẫn  
 

 Cái chết của Tề Vương

 Bản tân truyện | 110 tranh  Vẽ tranh: Hàn Cường Lực  
 

 Kế giết Dương Tuấn

 Bản tân truyện | 124 tranh  Vẽ tranh: Cô Quốc Hưng  
 

 Nhị thập tứ hữu

 Bản tân truyện | 115 tranh  Vẽ tranh: Miêu Vĩnh Sinh  
     
   DỊCH VÀ CHẾ TÁC: TRẦN ĐÌNH CHIẾN