Dương Hoài Ngọc nhận tổ tông

 Bản tân truyện | 93 tranh  Vẽ tranh: Nghê Xuân Bồi  
 

 Sài Kim Bình đả lôi đài

 Bản tân truyện | 94 tranh  Vẽ tranh: Dương Vi  
 

 Dương Hoài Đống quy Tống

 Bản tân truyện | 94 tranh  Vẽ tranh: Vi Khánh  
 

 Phụ lòng đuổi Phụng Tiên

 Bản tân truyện | 108 tranh  Vẽ tranh: Tạ Phúc Hiền  
 

 Đại chiến Ngọa Hổ quan

 Bản tân truyện | 102 tranh  Vẽ tranh: Lưu Quản Bân  
 

 Xà Thái Quân lĩnh ấn soái

 Bản tân truyện | 100 tranh  Vẽ tranh: Nghê Xuân Bồi  
 

 Dương Hoài Khánh trộm bảo bối

 Bản tân truyện | 110 tranh  Vẽ tranh: Lý Minh  
 

 Tạ gia trang chiêu thân

 Bản tân truyện | 96 tranh  Vẽ tranh: Lý Minh  
 

 Tiến binh thành Ngân Đô

 Bản tân truyện | 108 tranh  Vẽ tranh: Dương Vi  
     
   DỊCH VÀ CHẾ TÁC: TRẦN ĐÌNH CHIẾN