Binh vây Ngưu Thang Cốc

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Mộc Phật  
 

 Hồ Đại Hải điều binh

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Hoàng Thế Kiệt  
 

 Thất hùng đả Cửu vương

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Hiểu Giang  
 

 Phượng Hoàng trang chiêu thân

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
 

 Trêu đùa Vô Địch Tướng

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Ngỗi Cương  
 

 Hạ Phò mã dương oai

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
 

 Trộm thuốc cứu đồ đệ

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
 

 Tứ hiệp phá Tô Châu

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
 

 Gặp nạn Cửu Giang khẩu

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Thân Hải Đào  
 

 Khéo bày Khốc tang kế

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Thân Hải Đào  
 

 Đại chiến Thoát Kim Long

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Hoàng Thế Kiệt  
 

 Phó hội núi Hưng Long

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Mộc Phật  
 

 Công chúa mến lương tướng

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
 

 Thường Thắng cưới song kiều

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
 

 Nạp lương thu Tả Đăng

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
 

 Lưỡng thám Hoàng Dương quán

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Thân Hải Đào  
 

 Trừ ác cứu Minh chúa

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Thân Hải Đào  
 

 Diệt Nguyên định càn khôn

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Hoàng Thế Kiệt  
     
   DỊCH VÀ CHẾ TÁC: TRẦN ĐÌNH CHIẾN