Bản dịch tiếng Việt: gồm 18 tập, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Hồ Nhược Phật
  Số tranh: 113 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1956 - 1962
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lý Thiết Sinh - Thủy Thiên Hoành
  Số tranh: 126 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1956 - 1962
 
 
 
 
Vẽ tranh: Tô Khởi Phong
  Số tranh: 122 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1956 - 1962
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trần Quang Dật
  Số tranh: 106 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1956 - 1962
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trương Lệnh Đào - Hoàng Tử Hy
  Số tranh: 64 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1956 - 1962
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trương Lệnh Đào - Hoàng Tử Hy
  Số tranh: 68 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1956 - 1962